6 มีนาคม 2564     Search
 เงินฝากออมทรัพย์
Minimize

     เป็นการฝากเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้แก่สมาชิกผู้ฝากเพื่อใช้บันทึกรายการฝาก ถอน สามารถเปิดบัญชีจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท

การฝาก-ถอน
1. ฝากด้วยเงินสด 
2. ฝากด้วยเช็คและตั๋วเงินประเภทต่าง ๆ นำฝากก่อนเวลา 12.00 น.
3. ฝากด้วยการโอนจากธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัดเลขที่ 072-1-03968-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยองค์การเภสัชกรรม และนำสำเนาใบฝากเงินมาทำรายการที่สหกรณ์ภายในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน
4. ฝากด้วยการหักเงินเดือน
5. การถอนเงินให้นำสมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง
6. ฝาก-ถอนได้ทุกวัน(ราชการ)ภายในเวลา 15.00 น.
การคำนวณดอกเบี้ย
1.  คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดคงเหลือประจำวัน
2.  นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง คือสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม
3.  ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 %
 บริการของสหกรณ์
บริการเงินออม
เงินฝากประจำ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

บริการเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

บริการเงินให้สมาชิกกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้สามัญ ก.
เงินกู้สามัญ ข.
เงินกู้แก่สมาชิกอดีตผู้ปฏิบัติงาน
ขอหยุดพักชำระหนี้

สวัสดิการสมาชิก
ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวเสียชีวิต
ทุนสงเคราะห์สมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ
สมนาคุณสมาชิกเกษียณอายุ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการสมาชิกสมทบ
สวัสดิการอื่น ๆ

มาตรฐานระยะเวลาในการบริการ

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login