6 มีนาคม 2564     Search
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
Minimize
   เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขของสหกรณ์  จำนวนขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
การฝาก-ถอน
1. ฝากด้วยเงินสด 
2. ฝากด้วยเช็คและตั๋วเงินประเภทต่าง ๆ นำฝากก่อนเวลา 12.00 น.
3. ฝากด้วยการโอนจากธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัดเลขที่ 072-1-03968-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยองค์การเภสัชกรรม   และนำสำเนาใบฝากเงินมาทำรายการที่สหกรณ์ภายในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน
4. ฝากด้วยการหักเงินเดือน
5. การถอนเงินให้นำสมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง
6. ถอนเดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้ง 3 และครั้งต่อ ๆ ไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท
7. เงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท
8. เงินฝากคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ให้ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์
9. ฝากได้ทุกวัน(ราชการ)ภายในเวลา 15.00 น.
 
การคำนวณดอกเบี้ย
1.  คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดคงเหลือประจำวัน
2.  นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง คือสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม
3.  ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 %
 บริการของสหกรณ์
บริการเงินออม
เงินฝากประจำ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

บริการเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

บริการเงินให้สมาชิกกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้สามัญ ก.
เงินกู้สามัญ ข.
เงินกู้แก่สมาชิกอดีตผู้ปฏิบัติงาน
ขอหยุดพักชำระหนี้

สวัสดิการสมาชิก
ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวเสียชีวิต
ทุนสงเคราะห์สมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ
สมนาคุณสมาชิกเกษียณอายุ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการสมาชิกสมทบ
สวัสดิการอื่น ๆ

มาตรฐานระยะเวลาในการบริการ

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login