6 มีนาคม 2564     Search
 เงินฝากประจำ
Minimize

         เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากโดยกำหนดระยะเวลาครบกำหนดไว้แน่นอน เช่น ฝาก 6 เดือน หรือฝาก 12  เดือน จำนวนขั้นต่ำ 500  บาท หรือ 1,000,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลาการฝากและยอดเงินที่ฝาก

การฝาก-ถอน
1. ฝากด้วยเงินสด 
2. ฝากด้วยเช็คและตั๋วเงินประเภทต่าง ๆ นำฝากก่อนเวลา 12.00 น.
3. ฝากด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด  เลขที่    072-1-03968-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยองค์การเภสัชกรรม    และนำสำเนาใบฝากเงินมาทำรายการที่สหกรณ์ภายในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน
4. ฝากด้วยการหักเงินเดือน
5. ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท
6. การถอนเงินให้นำสมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง
7. ฝากได้ทุกวัน(ราชการ)ภายในเวลา 15.00 น.
 
การคำนวณดอกเบี้ย
1. คำนวณและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาฝากแต่ละยอด
2. ถอนก่อนกำหนด ไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย  เกิน 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
3. ดอกเบี้ยเงินฝากเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 %
 

 

 บริการของสหกรณ์
บริการเงินออม
เงินฝากประจำ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

บริการเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

บริการเงินให้สมาชิกกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้สามัญ ก.
เงินกู้สามัญ ข.
เงินกู้แก่สมาชิกอดีตผู้ปฏิบัติงาน
ขอหยุดพักชำระหนี้

สวัสดิการสมาชิก
ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวเสียชีวิต
ทุนสงเคราะห์สมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพ
สมนาคุณสมาชิกเกษียณอายุ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการสมาชิกสมทบ
สวัสดิการอื่น ๆ

มาตรฐานระยะเวลาในการบริการ

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login