4 เมษายน 2563     Search
 ข่าวประชาสัมพันธ์
Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

คณะกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2563

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 39 ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่หมดวาระนั้น คณะกรรมการได้จัดสรรตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

posted @ 2 มีนาคม 2563 8:23 by wanida

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระในวัน เวลา ที่แจ้งมานี้

posted @ 4 กุมภาพันธ์ 2563 8:59 by wanida

ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563

 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2  เลือกประธานกรรมการหมายเลข 1-2 ได้ 1 หมายเลข เลือกกรรมการหมายเลข 3-20 ได้ไม่เกิน 6 หมายเลข  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการหมายเลข 21  ได้ 1 หมายเลข

posted @ 7 มกราคม 2563 7:34 by wanida

เสนอพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2562

สหกรณ์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 16 ธันวาคม  2562

posted @ 3 ธันวาคม 2562 8:24 by wanida

ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2562

สหกรณ์  ให้สมาชิกยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  โดยเริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   17  ธันวาคม    2562    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

posted @ 28 พฤศจิกายน 2562 15:33 by wanida

ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษาปี 2562 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษาปี 2562 เพิ่มเติม ให้มารับทุนในวันที่  15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

posted @ 15 พฤศจิกายน 2562 16:25 by wanida

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563

สหกรณ์มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563  ให้เสนอภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562

posted @ 7 พฤศจิกายน 2562 17:02 by wanida

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563

สหกรณ์เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์

posted @ 7 พฤศจิกายน 2562 16:54 by wanida

เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563

สหกรณ์เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563 ระหว่างวนที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์

posted @ 7 พฤศจิกายน 2562 16:47 by wanida

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการชั้น 5  และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2 วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563

posted @ 30 ตุลาคม 2562 8:42 by wanida

Previous Page | Next Page

  

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login