6 มีนาคม 2564     Search
 การสมัครสมาชิกสามัญ
Minimize

คุณสมบัติของสมาชิก

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นพนักงานประจำหรือลูกจ้างประจำขององค์การเภสัชกรรม หรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
1.ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบดังนี้
1.1 ใบสมัคร
1.2 หนังสือยินยอมให้องค์การเภสัชกรรมหักเงิน
1.3 หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.5 รูปถ่าย 1 รูป
2.ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ของเดือน รับเป็นสมาชิกภายในเดือนนั้น
3.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     
 
เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก                    50         บาท
ลาออกและสมัครใหม่                    200         บาท
สมาชิกที่ลาออกต้องการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องรอ 6 เดือน
 
การถือหุ้น
 
เงินได้รายเดือน(บาท) จำนวนเงิน(บาท)
ไม่เกิน        10,000
450
                 10,001 ขึ้นไป 500
 
 การสมัครสมาชิก
Minimize
การสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกสามัญ
การสมัคสมาชิกสมทบ

การขาดจากสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกสามัญ
การขาดจากสมาชิกภาพสมทบ

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login