13 พฤศจิกายน 2562     Search
  
 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563     

สหกรณ์มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563  ให้เสนอภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562

 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563     

สหกรณ์เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์

 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563     

สหกรณ์เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563 ระหว่างวนที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562     

เชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการชั้น 5  และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2 วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563

 โครงการออม ปี 2562     

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำจัด  ส่งเสริมจัดโครงการให้สมาชิกออมรายเดือน เพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เกษียณอายุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562

 เปลี่ยนแปลงวงเงินประกันอุบัติเหตุ     

ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกจะครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือประกันเพิ่มให้กับครอบครัว ให้มาลงชื่อภายในวันที่ 13 กันยายน 2562  หากเกินกำหนดสหกรณ์จะดำเนินการทำประกันในวงเงินเดิมตามปีที่ผ่านมา โดยสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิกในวงเงิน 300,000 บาท

 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย     

เพื่อให้การบริหารงานด้านเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด    เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะของตลาดการเงินปัจจุบัน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ในการประชุมครั้งที่  14-12/2562   เมื่อวันที่   28  สิงหาคม  2562   มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์

 

 เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     

สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 3.00
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.25
ฝากประจำ 500 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
ฝากประจำ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.800
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.800
ระยะยาว ร้อยละ 3.800
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2561
เงินปันผล ร้อยละ 5.25
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 12.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: ham55chinno
วันนี้ New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
จำนวนผู้ใช้ Overall: 227

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 8
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 8

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login