19 ตุลาคม 2562     Search
 ข่าวประชาสัมพันธ์
Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการออม ปี 2562

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำจัด  ส่งเสริมจัดโครงการให้สมาชิกออมรายเดือน เพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เกษียณอายุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562

posted @ 13 กันยายน 2562 14:39 by wanida

เปลี่ยนแปลงวงเงินประกันอุบัติเหตุ

ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกจะครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือประกันเพิ่มให้กับครอบครัว ให้มาลงชื่อภายในวันที่ 13 กันยายน 2562  หากเกินกำหนดสหกรณ์จะดำเนินการทำประกันในวงเงินเดิมตามปีที่ผ่านมา โดยสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิกในวงเงิน 300,000 บาท

posted @ 4 กันยายน 2562 10:35 by wanida

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เพื่อให้การบริหารงานด้านเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด    เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะของตลาดการเงินปัจจุบัน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ในการประชุมครั้งที่  14-12/2562   เมื่อวันที่   28  สิงหาคม  2562   มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์

 

posted @ 30 สิงหาคม 2562 9:13 by wanida

เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด

posted @ 5 สิงหาคม 2562 13:37 by wanida

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 โดยสหกรณ์จัดพิธีมอบทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมาชิกที่ประสงค์จะนำบุตรมารับทุนให้แจ้งภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ส่วนบุตรlสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้    ให้มารับตามวันเวลาที่กำหนด

posted @ 10 พฤษภาคม 2562 17:03 by wanida

เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2562

สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอรับทุนดังกล่าวได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 เมษายน  2562  ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่  7  พฤษภาคม  2562  และกำหนดการแจกทุน ในวันที่  14  พฤษภาคม 2562

posted @ 1 เมษายน 2562 10:34 by wanida

คณะกรรมการประจำปี 2562

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเลือกตั้งกรรมการ 9 คน แทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก คณะกรรมการได้จัดสรรตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

posted @ 15 มีนาคม 2562 15:38 by wanida

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562

สหกรณ์ขยายเวลาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

posted @ 3 มกราคม 2562 16:33 by wanida

ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2  เลือกกรรมการหมายเลข 1-25 ได้ไม่เกิน 9 หมายเลข  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการหมายเลข 26  ได้ 1 หมายเลข

posted @ 3 มกราคม 2562 10:26 by wanida

ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2561

สหกรณ์  ให้สมาชิกยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  โดยเริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 26  พฤศจิกายน  2561    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   12  ธันวาคม    2561    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

posted @ 27 พฤศจิกายน 2561 10:04 by wanida

Previous Page | Next Page

  

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login