21 สิงหาคม 2562     Search
  
 เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     

สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด

 ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562     

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 โดยสหกรณ์จัดพิธีมอบทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมาชิกที่ประสงค์จะนำบุตรมารับทุนให้แจ้งภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ส่วนบุตรlสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้    ให้มารับตามวันเวลาที่กำหนด

 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2562     

สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอรับทุนดังกล่าวได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 เมษายน  2562  ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่  7  พฤษภาคม  2562  และกำหนดการแจกทุน ในวันที่  14  พฤษภาคม 2562

 คณะกรรมการประจำปี 2562     

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเลือกตั้งกรรมการ 9 คน แทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก คณะกรรมการได้จัดสรรตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562     

สหกรณ์ขยายเวลาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

 ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562     

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2  เลือกกรรมการหมายเลข 1-25 ได้ไม่เกิน 9 หมายเลข  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการหมายเลข 26  ได้ 1 หมายเลข

 ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2561     

สหกรณ์  ให้สมาชิกยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  โดยเริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 26  พฤศจิกายน  2561    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   12  ธันวาคม    2561    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

 เสนอพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2561     

สหกรณ์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 3.25
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.50
ฝากประจำ 500 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
ฝากประจำ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 6.00
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.800
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.800
ระยะยาว ร้อยละ 3.800
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2561
เงินปันผล ร้อยละ 5.25
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 12.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: GenesisBeg11
วันนี้ New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
จำนวนผู้ใช้ Overall: 218

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 139
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 139

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login