19 ตุลาคม 2562     Search
  
 โครงการออม ปี 2562     

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำจัด  ส่งเสริมจัดโครงการให้สมาชิกออมรายเดือน เพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เกษียณอายุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562

 เปลี่ยนแปลงวงเงินประกันอุบัติเหตุ     

ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกจะครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือประกันเพิ่มให้กับครอบครัว ให้มาลงชื่อภายในวันที่ 13 กันยายน 2562  หากเกินกำหนดสหกรณ์จะดำเนินการทำประกันในวงเงินเดิมตามปีที่ผ่านมา โดยสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิกในวงเงิน 300,000 บาท

 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย     

เพื่อให้การบริหารงานด้านเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด    เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะของตลาดการเงินปัจจุบัน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ในการประชุมครั้งที่  14-12/2562   เมื่อวันที่   28  สิงหาคม  2562   มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์

 

 เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     

สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด

 ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562     

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 โดยสหกรณ์จัดพิธีมอบทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมาชิกที่ประสงค์จะนำบุตรมารับทุนให้แจ้งภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ส่วนบุตรlสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้    ให้มารับตามวันเวลาที่กำหนด

 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2562     

สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอรับทุนดังกล่าวได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 เมษายน  2562  ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่  7  พฤษภาคม  2562  และกำหนดการแจกทุน ในวันที่  14  พฤษภาคม 2562

 คณะกรรมการประจำปี 2562     

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเลือกตั้งกรรมการ 9 คน แทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก คณะกรรมการได้จัดสรรตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562     

สหกรณ์ขยายเวลาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 3.00
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.25
ฝากประจำ 500 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
ฝากประจำ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.800
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.800
ระยะยาว ร้อยละ 3.800
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2561
เงินปันผล ร้อยละ 5.25
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 12.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: CurtMota8938
วันนี้ New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 1
จำนวนผู้ใช้ Overall: 222

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 3
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 3

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login